Om barnehagen

 

Solflata Bhg - Info

 

GENERELT OM BARNEHAGEN

 

Historikk

 Seks foreldrepar gikk sammen og dannet Stiftelsen Barnas Beste i 1989. De kjøpte Øystein Møylas vei 13 og bygde den om til barnehage. Etter regulering av gatenr, har vi nå blitt Øystein Møylas vei 35. Solflata barnehage har navn etter naboeiendommen, nr. 11, som heter Solflata.

Opptak til Solflata barnehage skjer gjennom samordna opptak for Trondheim kommune via Søknadsportalen. SeTrondheim kommune sine nettsider.

Se barnehagens vedtekter for opptakskriterer mm.

 

 Driftsform/ eierforhold/ tilsynsmyndighet.

 Barnehagen er privat. Barnehageloven regulerer driften av barnehagen. Barnehagen er offentlig godkjent og drives med kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Trondheim Kommune har tilsynsmyndighet og har innsynsrett. Styret for Stiftelsen Barnas Beste velges blant foreldrene i barnehagen på årsmøtet hvert år.

 

Alle foreldrene er andelshavere i barnehagen i from av et depoistum på kr 2000 pr barn som betales inn ved oppstart. Se også vedtekter for Stiftelsen.

 

Stiftelsen er medlem i Private Barnehagers Landsforbund. PBL har tariffavtale med blant annet med Utdanningsforbundet og Norsk Kommuneforbund. Avtalen regulerer personalets arbeidsforhold og pensjon. Stiftelsen har ulykkesforsikret både barna og personalet i åpningstiden.

 

Samarbeidsutvalget er valgte representanter for ansatte og foreldre.

 

Barnehagen har hjemmeside - www.solflata.no


 

Beliggenhet:

 

Barnehagen ligger i en boliggate uten gjennomgangstrafikk. I nærmiljøet finnes pensjonistboliger, skoler, butikker og vanlige boliger. Vi ligger sentralt til for eventuelt å ta buss når vi drar på turer.

 

Barnehagens åpningstid er fra 07.00 – 16.30. Vi har stengt i fellesferien. I mellomjula og i påskeuken har vi åpent hvis 5 barn eller flere har behov for åpen barnehage.

 Solflata barnehage har nå 24 barn.

 

I 2017/ 2018 har vi bare 100% plasser.

 

 Avdelinger:

 

Solflata Bhg har 2 avdelinger: Småbarnsavdelingen vår heter ” BAMSE” og ligger i 2 etg.  Avdelingen for større barn heter ”ASKELADDEN” og holder til i 1 etg. 

 

I kjelleren har vi kontor, personalrom /"Sorgenfri", møterom, materialrom/lager, vaskerom og et personaltoalett/bad.

 

Personalet:

 

”Bamse”, 2. etg.

 -Kine Lillesand 

 -Eli Sinnes Mikalsen 

-Silje Fagerbekk

3 100% stillinger.

 

” Askeladden ”, 1. etg.

 -  Ingvild Klæt

Stine Heggdal

-Hilde Hollås/Jørgen Vordal/Oda Krogstad Bauer

 

 Tilsammen 3 hele stillinger. 

 

-Hilde Dalehamn er pedagogisk leder på Askeladden, men har permisjon dette barnehageåret. 

Linda Krogstad er også i permisjon. 

 

Hilde Hollås er styrer i barnehagen i 100% stilling. Jobber også på avdeling faste dager.

 

PERSONALSAMARBEID

 

Barna lærer gjennom samvær med andre barn og voksne. I samspillet mellom barn og voksen er den voksne modell for barnet og overfører til barnet sine normer, verdier og væremåter. Med dette for øyet er det viktig at vi voksne blir bevisst hvordan vi påvirker og at vi påvirker barn, både med hva vi gjør og hva vi ikke gjør. I denne prosessen vil pedagogisk og praktisk veiledning fra det pedagogiske personalet være nødvendig, samt bevisstgjøring og refleksjon i personalgruppa som helhet.

 

Et overordnet mål for virksomheten er at alle i personalgruppen skal bidra i planleggingsarbeidet. Det er en tidkrevende prosess, men er med på å utvikle både gruppetilhørighet i personalgruppen og en felles plattform i det pedagogiske arbeidet med barnegruppene. Samtidig sikrer felles planlegging at planene gjennomføres og at alle har et forhold til planene. Vi jobber med å bli mer bevisst den enkeltes pedagogiske grunnsyn. Vi vil utvikle personalets evner til å formulere sitt eget pedagogiske grunnsyn skriftlig og bevisstgjøre taus kunnskap. Felles har personalet fem dager pr. år avsatt til planlegging.  Disse dagene er barnehagen stengt. Ukentlig har hver avdeling avdelingsmøte med tid til planlegging, pedagogisk arbeid og vurdering. De pedagogiske ledere har fagmøte annenhver uke og assistentene har møte 1 gang i måneden. Vi bruker tiden til faglig samarbeid og kollegaveiledning. Vi har felles personalmøter på kveldstid med jevne mellomrom.

 

Pedagogiske verktøy vi bruker er blant annet: Steg for Steg,  ellemelle og ved behov TRAS.

 

Planlegging og strukturering av virksomheten i barnehagen gjør dagene oversiktlige både for voksne og barn. Det skaper trygghet i barnegruppen og i personalgruppen. Dette betyr ikke at vi ikke kan gjøre ting på impuls,- det kan vi også:-) Har vi ikke en plan kan vi heller ikke avvike fra den. Vi bruker pedagogisk skjønn og ser an og vurderer planer underveis. Noen dager er det så fint vær for eksempel at vi bare må dra på en tur eller være mer ute selv om dette ikke var planlagt. Det alle viktigste er uansett å se barna, ta dem på alvor og være tilstede.

 

Faglig oppdatering:

 

For å holde oss faglig oppdatert kan vi leie inn faglærere og fagpedagoger fra Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning,( DMMH ) eller andre foredragsholdere til å holde foredrag og lede diskusjon på personalmøtene. Men hovedansvaret for faglighet ligger hos den enkelte. Vi har fagbøker i barnehagen og nettet er en ressurs.  Vi kan også delta på kurs, blant annet i regi av DMMH, Trondheim kommune og Pbl mfl.

 

Førskolelærere/barnehagelærere har 10% av stillingen som ubundet arbeidstid, for å holde seg faglig oppdatert, planlegge og evaluere. Vi er også øvingsbarnehage for DMMH og tar i mot førskolelærerstudenter i praksis. Vi har siden barnehagen åpnet vært engasjert som øvingsbarnehage.  Dette er spennende og utviklende både for barn og personalet.

 

 

 

FORELDRESAMARBEID

 

Barnehageloven sier at barnehagen skal drives i nær forståelse med barnets hjem. Derfor blir den daglige kontakten ved bringing og henting viktig når det gjelder å utveksle informasjon mellom foreldrene og barnehagen. På denne måten kan vi hjelpe barna til å bearbeide opplevelser og følelser og til å ta med opplevelsene hjem.  De av foreldrene som ønsker det er hjertelig velkommen til å være i barnehagen noen timer en dag, - evt delta i samling eller bare være ”flue” på veggen. – Dette for å få et lite innblikk i hvordan en dag i barnehagen er for barnet. Avtal med personalet hvis dere kan tenke dere dette. Vi prøver også å notere på ukeplanen hva som er gjort i samlinga for eksempel. Via vår lukka Facebook-gruppe kan foreldrene også kommunisere og få innblikk i barnas hverdag og det pedagogiske opplegget.

 

Andre kontaktformer vil være å invitere foreldrene til foreldrekaffe, utstillinger, Lucia, påskefrokost og andre uformelle sammenkomster. Festkomiteen henger opp info og sender ut mail, samt bruker Facebook.

 

Det mer formelle samarbeidet vil bli i varetatt gjennom å tilby foreldresamtaler for foreldrene til det enkelte barn og holde foreldremøter for hele foreldregruppen, en gang pr. semester. Foreldrene kjenner sitt barn best,- det er vårt utgangspunkt. Vi kjenner barnet sånn som det er i barnehagen.

 

Også for å synliggjøre barnehagens innhold vil foreldrene få både halvårsplan, juleplan og påskeplan. Disse legges også ut på hjemmesiden vår, www.solflata.no. Ukeplaner og beskjeder, samt personalets turnus slås opp på informasjonstavlene på den enkelte avdeling. En del beskjeder sendes  per sms og mail, samt på Facebook.

 

Middels stor hvit stjerneViktig at foreldrene tenker på dette: Middels stor hvit stjerne

 Andre barn er viktige for ditt barn.

 Ditt barn er viktig for andre barn

 ***Vi har egne retningslinjer for for foreldresamarbeid på Solflata som dere får utdelt når dere starter her.

 

Dugnader:

 Foreldredugnadene administreres av styrer og Samarbeidsutvalget. Vi har en vårdugnad og en høstdugnad. Arbeidsoppgaver blir hengt opp og foreldrene skriver seg på.

 

 Situasjoner som muliggjør samarbeid:

 

Daglig kontakt ved bringe/hentesituasjon

 

Foreldremøter en gang per halvår

 

Samarbeidsutvalget

 

Stiftelsesstyret

 

Foreldresamtaler. ( Tilbys 2 ganger i året).

 

Dugnader (2 ganger i året)

 

Skriftlig informasjon ( oppslagstavler ).

 

Mail, sms, ta en tlf om du lurer på noe! 

 

Ulike arrangementer.

 

Foreldredeltagelse på turer etc.

 

Filmopptak/foto av barnegruppen fra turer, gymsal , hverdagen i barnehagen med mer.

 

Hjemmeside

 

Facebookgruppe (lukka/hemmelig)


Åpen facebookside

 

 

 

 

 

foreldregruppen er det mennesker med ulik bakgrunn, både politisk, kulturelt og religiøst. For å oppnå et godt samarbeid forutsettes det at personalet viser respekt, toleranse og forståelse for foreldrene og deres levesett. Samtidig må barnehagen markere sitt pedagogiske grunnsyn og vise sin yrkesprofesjon, gjennom arbeidet med barna og i samarbeid med foreldrene. Dette er også vektlagt i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

 

Se: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf

 

 

 

 

 

TRADISJONELLE ARRANGEMENTER:

 

Juletrefest (januar) festkomiteen arrangerer. Det kommer oppslag og info.

 

Luciafeiring

 

Nissefest

 

Ake og skidag

 

Karneval ( februar )

 

Påskefrokost

 

17 maifeiring, vi går i tog før eller etter 17. mai. Barnehagen er stengt på 17.mai.

 

Sommerfest for hele familien, utendørs.

 

Dugnader inne og ute for å treffes mer uformelt og for å bli bedre kjent og for å vedlikeholde barnehagen!

 

Av og til inviterer vi foreldrene til foreldrekaffe og utstillinger.

 

Foreldre og personalfest, kurv- eller spleisefest.

 

 

 

FØDSELSDAGER:

 

Barnas fødselsdag blir markert på avdelingen. Vi dekker langbord og synger fødselsdagssangen. Jubilanten får krone og blir ”veid” og det blir sendt opp ”raketter”. Bursdagsbarnet får sitte på bursdagsstolen og på Askeladden lager barna ei "minnebok" til jubilanten, henger opp ballong mm.  Vi henger ut flagg ved inngangen. Bursdagsbarnet skal gjøres stas på. Vi har ikke servering av kake eller søtsaker på bursdager. Foreldrene skal ikke ha med noe.

 

 

 

PRAKTISKE TING: HMS

 

NB! BARNA SKAL IKKE GÅ UT AV GRINDA UTEN Å VÆRE I FØLGE MED FORELDRENE ELLER DEN SOM MÅTTE HENTE  BARNET.!!!!!!!!!!

 

Miljøvern:Vi ber om at dere stanser bilmotoren når bilen står utenfor barnehagen.

 

Det er nødvendig at foreldrene sier ifra til en av personalet når dere henter barnet, selv om den voksne kan være opptatt. DET ER VIKTIG AT NOEN SER AT DERE GÅR! Dette er viktig ved for eksempel brann, da må vi ha oversikt over hvilke barn som er tilstede, slik at vi får alle barna ut av bygningen.

 

Om noen andre enn foreldrene skal hente barnet må det gis beskjed på forhånd om dette. Om foreldrene ikke bor sammen er det også nyttig for personalet å vite hvem av foreldrene som henter barnet. Dette fordi vi av erfaring vet at barna blir tryggere av at de vet hvem som henter det, og det er mange barn som trenger å forberedes i løpet av dagen når det gjelder henting, særlig når barnet bor litt hos mor og litt hos far.

 

 

 

 PÅKLEDNING:

 

Barna bør ha med seg:

 

Klær til å være ute i. F.EKS. DRESS TIL VINTER OG DRESS TIL VÅR/ SOMMER/ HØST, REGNKLÆR, ULLKLÆR (GENSER, BUKSE, SOKKER ), SKJERF, LUE, VOTTER, STØVLER, SKO, TØFLER/ INNESKO. MINST ET EKSTRA KLESSKIFT, OGSÅ UNDERTØY.

 

FORELDRENE MÅ HOLDE OVERSIKT OVER BARNETS BEHOLDNING AV SKIFTETØY OG HOLDE ORDEN PÅ GARDEROBEPLASSEN.

 

VI ØNSKER AT DERE RYDDER I KURVENE OG TITTER I TØRKESKAPET HVER FREDAG. FOR ØVRIG ER DET VIKTIG MED KLÆR ETTER VÆRFORHOLDENE.

 

Barn som hviler/sover på Askeladden må ha med seg laken og sengetøy til madrassen. Sengetøyet sendes hjem til vask. Merk dette med navn.

 

HUSK: Se i tørkeskapet eller ” glemt igjen klær ” hvis noe skulle mangle av klær og lignende.

 

SPØR PERSONALET OM HJELP OM DET ER NOE SOM ER BORTE!

 

Barna på ” Bamse ” trenger også madrass, dyne evt. pute. Sengetøy blir sendt hjem til vask siste fredagen i måneden. Husk å merke sengetøy!

 

Barna trenger også bleier. P.g.a. hygiene ønsker vi at barna ikke bruker tøybleier.

 

Hvis du ønsker at barnet skal få pottetrening avtaler dere dette med personalet.

 

Tåteflaske og smekke for de som trenger det.

 

Når barnet holder på å slutte med bleie og går med truse i barnehage, er det viktig med MYE skiftetøy.

 Det blir erfaringsmessig en del uhell den første tiden uten bleie.

 

 

 

MERKING AV KLÆR:

 

For å unngå at klær blir forbyttet og for å kunne holde orden i garderoben, må dere merke barnas klær.

 

De fleste klærne i dag har egne navnelapper,- bruk dem eller skriv på vaskelappen.

 

Bestillingskuponger for merkelapper til å sy på eller stryke på får du på barnehagen om du ønsker det, evt sjekk på nett.

 

 

 

KONTINGENT OG MATPENGER:

 

Kontingenten på begge avdelinger er kr 2730 fra 01.01.2017.

 Kr. 300,- som er matpenger, betales samtidig med kontingenten. 

 Til sammen kr 3030,- per måned m/ mat for ett barn. Det kommer faktura på mail.

 Det er 30% moderasjon på 2. plass og 50 % på 3. plass.

Merk at kommunen nå har ulike moderasjonsordninger. Sjekk link under.

https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/pris/

 

På turer har barna med seg ekstra matpakke. Vi kjøper drikke til maten og noe ekstra som frukt mm.

Vi lager mat i barnehagen, varm mat ca 2 dager i uken. Det bakes også rundstykker og brød ofte.


 

BARNA HAR MED SEG MATPAKKE TIL FROKOST.

 

Matpenger for juli som ellers er betalingsfri kan betales direkte til personalet eller på forskudd sammen med kontingenten for juni. Personalet fører liste over oppmøte/ fravær og sender samlet regning etter ferien. Sum per dag får dere evt beskjed om.  Det kommer info om dette når det nærmer seg sommer.

 

SEIN HENTING:

 

Barnehagen stenger kl. 16.30. Etter kl.16.30 plikter foreldrene og betale en bot på kr 300 ved for sein henting. Se kontrakt for barnehageplass/vedtekter.

 

Skulle en av personalet være sene til tidligvakten kan du trekke i fra kr. 50.- pr. kvarter for sein åpning av barnehagen.

 

 

 

 

 

                                                                    HVORDAN VI TAR IMOT NYE BARN:

 

Ut fra erfaring vet vi at barna faller til ro i det nye miljøet dersom en av foreldrene er tilstede  den første tiden. De fleste får inntil 3 dager fri fra jobb for å være med på tilvenning i barnehagen. Noen ganger må kanskje både mor og far spørre om å få 3 dager hver. Det er viktig å være klar over at tilvenning tar tid. 

 Vi starter med korte dager og prøver å trappe opp til det antallet timer barnet normalt vil være i barnehagen i løpet av den første uken. Dette betyr som sagt ikke at barnet er ferdig tilvent når de første dagene eller uka er over. Dette er en prosess som går over tid og det er fint hvis barnet ikke har så lange dager den første tiden.

Tilvenning og tilknytning tar tid og barnet kan bruke lang tid på å føle seg helt trygg i barnehagen.  Vi må se an barnet og hvordan dette går og avtaler med foreldrene etter hvert.

 Foreldrene kan gradvis trekke seg ut. Til å begynne med kan det være nok å gå til et annet rom, for etter hvert  å forlate barnehagen i kortere eller lengre perioder. Alle får mer informasjon om tilvenninga og barnehagen før oppstart.

 

NB! DET ER VIKTIG AT BARNET FÅR VITE AT DU GÅR.

Ikke snik deg avgårde når det ser ut som barnet har det bra. Da vil barnet bare bli engstelig. Det er naturlig at barnet gråter når foreldrene går. Vi må ta den avskjeden selv om det blir gråt og barnet skal etter hvert lære seg å takle dette.  

 

Alle som starter ny i barnehagen får egen info om dette.

 

OVERFLYTTING:

 

Barna får en mykere og bedre overgang ved at de før overflytting får delta i aktiviteter, måltider og samlingsstund på ”Askeladden ”. Vi har utarbeidet en egen plan for overflytting og den deles ut til foreldrene når det er aktuelt.

 

MÅL FOR OPPSTART I BARNEHAGEN:

 

Trygghet, trivsel, engasjement og glede.

 

Personalet ønsker at det avtales tid til samtale mellom foreldrene og personalet.

 

Ting som er aktuelle å ta opp:

 

Oppstarten

 

Personlighetstrekk ved barnet

 

Barnets vaner og stell

 

Hvilestund i barnehagen

 

Spisevaner

 

Barnets lek.

 

Hva dere legger vekt på i oppdragelsen.

 

Barnets nærmiljø / lekekamerater.

 

Utfylt skjema om forventninger til barnehagen

 

 

 

 

 

KLUBBEN:

 

5/6 åringene i barnehagen har klubb 1 dag i uka. Klubben starter om høsten og foregår det siste året før barna begynner på skolen. Dette er en klubb for de barna som begynner på skolen til høsten. De har ei oppgavebok hver som de bruker.  Klubben driver med skoleforberedende oppgaver, begrepslæring og andre spennende ting. Klubben har som tradisjon å overnatte i barnehagen før de slutter og får være med på spesielle ting det siste året de går i barnehagen.

 

I år er det 5  barn som er i Klubben vår.