VEDTEKTER FOR SOLFLATA BARNEHAGE

Vedtektene er endret og vedtatt på årsmøtet i Stiftelsen 12.10.04, 03.04.06 og 20.03.2012. Oppdatert etter lovverk og nye betegnelser på departement 11.08.2015.
Organisasjonsnr: 971 489 014

§ 1 BARNEHAGENS DRIFT

Stiftelsen Barnas Beste har ansvaret for forvaltningen av barnehagen. Kommunen har ansvar for tilsyn med barnehagen etter barnehageloven.

§ 2 FORMÅL

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om Barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer og plan for den enkelte barnehage.

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem stimulere barna til å bruke og utvikle egne evner og anlegg og gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar for seg selv og ha omsorg for andre. Barnehagen reserverer seg mot lovens § 1, 1. ledd (Kristen formålsparagraf) Jfr § 1.a Særlig formål. Vi vil gi barna kunnskaper og ikke forkynne noe som det eneste riktige. 

$ 3 EIERFORHOLD

Barnehagen eies av Stiftelsen Barnas Beste, hvor andelshavere er Stifterne og foreldrene i barnehagen.

$ 4 SAMARBEIDSUTVALGET

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av
2 representanter fra foreldrene
2 representanter fra de ansatte
1 representant fra Stiftelsens styre

Representantene velges for ett år om gangen. Styreren for barnehagen har
møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget hvis vedkommende ikke er valgt medlem. Samarbeidsutvalget fatter sine beslutninger med simpelt flertall. Samarbeidsutvalget skal se til at barnehagen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og regler og innen rammen av de tildelte bevilgninger. Stiftelsens styre foretar ansettelse av personale. De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt, jfr. barnehagelovens § 16.

$ 5 MEDBESTEMMELSE

Barnehagen har et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldre og foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet innkalles minst 3 ganger årlig, hvorav ett møte er ordinært årsmøte der foreldrerepresentantene til barnehagens samarbeidsutvalg velges. Foresatte har rett til samtale med styrer når dette er ønskelig.

(Bedrifter som gjennom årlige kapitalinnskudd har reserverte plasser i barnehagen har medinnflytelse på barnehagens drift og innsynsrett i barnehagens regnskap gjennom møte- forslags-, og stemmerett på barnehagens årsmøte.)Vi har ingen bedriftsplasser per i dag.

§ 6 OPPTAK AV BARN

Stiftelsens styre er ansvarlig for kunngjøring om opptak av barn i barnehagen. Stiftelsens styre tar opp barna på bakgrunn av innstilling fra barnehagens styrer/daglig leder. Se ellers § 7.
Det er samordna opptak for Trondheimsbarnehagene og dette gjelder også for Solflata barnehage. 
Søknad om barnehageplass sendes digitalt, se Trondheim.kommune.no, via Søknadportalen, innen 1. mars hvert år når det gjelder hovedopptaket. Overflyttingsopptaket har frist 1. februar hvert år.

Trondheimsbarnehagene har felles klagesaksbehandling.

§ 7 OPPTAKSKRITERIER

Tildeling av plass ved barnehagen gjøres på grunnlag av følgende regler:
1. Etter hovedopptaket, søknadsfrist 1.mars hvert år, tas barna opp når det er/blir ledige plasser. Tildelt plass meldes søkeren innen en uke etter opptak, med anmodning om at plassen bekreftes innen 14 dager. Plasser som ikke bekreftes innen fristens utløp tilbys andre søkere på ventelisten.
2. Barnehagen tar opp barn i aldersgruppen 0-6 år som institusjonen er godkjent for, etter følgende kriterier:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

 Stiftelsen styre vil  prioritere disse ved opptak, men kan ikke garantere at alle disse får plass ved søknad i barnehagen. Dette avhenger alt etter hvor mange ledige plasser vi har.

 Prioritet 3: Ansattes egne barn

Prioritet 4: Søsken av barn som allerede går i barnehagen . Familier med lengst ansiennitet i barnehagen går foran. Loddtrekning når noen står likt.
Prioritet 5: Barn fra nærområdet. Her kan barnehagen ta kjønn og alder og gruppas sammensetning i betraktning ved opptak.
Prioritet 6: Barn fra bydelen prioriteres

Prioriteringene gjelder for overflyttingsopptak, hovedopptak og supplerende opptak. 

*Barnehagen trekker uansett lodd om noen barn står likt etter opptakskriteriene.
*Stiftelsen kan inngå avtaler med foretak om at disse kan disponere et gitt antall plasser.
3. Tildelt og bekreftet plass kan ikke trekkes tilbake av styret med mindre det foreligger manglende månedlige innbetalinger. Se § 14. Tildelt og bekreftet plass er bindende med en oppsigelsestid på 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned (se § 15). Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden.

§ 8 OPPTAKSKRETS

Barn bosatt i Trondheim kommune.

§ 9 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Det er fastsatt et oppholds- og lekeareal pr. barn på 4 m2 for barn på 3-6 år og 5,3 m2 for barn på 0-3 år.

§ 10 BARNEHAGENS DRIFT

Barnehagen har et internkontrollsystem som regulerer og beskriver driften.

§ 11 ÅPNINGSTIDER - FERIE

Barnehagen har åpent fra kl 07.00 til kl 16.30. Barnehagen har åpent i mellom- jula og påskeukens arbeidsdager om 5 barn eller flere har behov for åpen barnehage. Barnehagen sender ut behovsprøving om dette. Barnehagen har stengt 3 uker i juli. I løpet av barnehageåret må barna ha ferie minst 4 uker, hvorav minst 3 uker bør være sammenhengende. Barnehagen må ha beskjed om barnas ferie så snart ferien er fastsatt, og senest innen 1. mai når det gjelder sommerferien. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, samtidig med kommunale barnehager og skoler.

§ 12 FREMMØTE

Barna skal følges til barnehagen og det skal gis beskjed om at de er kommet/hentet. Alle barn må være kommet til barnehagen før kl.10.00 uten etter nærmere avtale. Skal et barn hentes av andre enn den/de som har daglig omsorg for barnet, skal det på forhånd gis beskjed om dette til barnehagen. Ved fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen.

§ 13 MÅLTIDER

Barnehagens samarbeidsutvalg og de ansatte avtaler hvordan måltider skal arrangeres. Reguleres av HMS forskrifter.

§ 14 BARNAS HELSE

Egenerklæring på fastsatt skjema skal leveres for alle barn. Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter foresatte straks å melde fra til styrer. Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen. Styrer plikter å gi foreldre / foresatte beskjed, med de begrensninger som følger av taushetsplikten,om forhold ved barnehagen som kan ha negativ innvirkning på helsen, og om særlige smittesituasjoner.

§ 15 BETALING

Betaling for plass reguleres av Stiftelsens vedtekter og maktstakst.

§ 16 OPPSIGELSE AV PLASS

Plassen er bindende, men andelshaverne kan si opp plassen med 2 måneders varsel. For oppsigelser som trer i kraft i august, gjelder 3 måneders oppsigelse (oppsigelse må meldes før 1. mai). Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, og stilles til Stiftelsens styre.

§ 17 INTERNKONTROLL

Barnehagens internkontrollsystem beskriver og regulere driften

§ 18 FORSIKRINGSANSVAR

Forsikringer vil bli tegnet i henhold til Stiftelsens vedtekter.

§ 19 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer reguleres av Stiftelsens vedtekter.