VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BARNAS BESTE

VEDTEKTER STIFTELSEN BARNAS BESTE

SOLFLATA BARNEHAGE. ORGNR: 971 489 014

Vedtektene er endret på årsmøte i stiftelsen 18.04.2016.

§ 1 STIFTELSEN

Stiftelsens navn er Stiftelsen BARNAS BESTE hvis formål er opprettelse og drift av en barnehage i Trondheim. Stiftelsen har adresse i Trondheim. Stiftelsens grunnkapital er 2.000,- som overføres stiftelsen som gave fra stifterne.

§ 2 STYRET

Stiftelsens styre skal bestå av 4 medlemmer som velges av andelshaverne. I tillegg skal det velges 2 varamedlemmer av andelshaverne. Styret konstituerer seg selv. Styret velges for ett år om gangen. Styret velges første gang av og blant stifterne på stiftelsesmøte. Etter dette vil valg av styre foregå i henhold til § 4. Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Styrets oppgave er å sørge for at lokalene blir holdt vedlike og er formålstjenlig utstyrt, at det føres regnskap, og at driften foregår i overensstemmelse med vedtektene. Styret fastsetter Stiftelsens budsjetter og betalingssatsene i barnehagen.  Styret disponerer barnehagens lokaler utenfor ordinær åpningstid. Styret er videre ansvarlig for tildeling av plasser og ansettelse av styrer og annet personale. Styret innkaller til årlig andelshavermøte, årsmøte. Ekstraordinære møter innkalles av styret, minst ¼ av andelshavere eller av styrer. Møter innkalles med minst 1 ukes forvarsel. 

Årsmøtet setter sum for utbetaling av honorar til styret hvert år. Styret fordeler summen seg imellom. Dette utbetales etterskuddsvis, og baserer seg på godkjent regnskap for forrige år. Honorar er fast sak på årsmøtet. Styret lager forslag hvert år som skal leveres andelshaverne sammen med årsmøtepapirene. Styrets oppgaver er forøvrig regulert av Stiftelsesloven.

§ 3 ANDEL - INNSKUDD - MEDLEMMER

En andel er et innskudd på kr 2000. Hver andel gir rett til plass for ett barn. Andelen er å betrakte som et rentefritt lån til Stiftelsen. Andelene skal betales inn når plass i barnehagen aksepteres. Andelen skal finansiere investeringene i barnehagen og stå som garanti for Stiftelsens forpliktelser ovenfor de ansatte og kommunen. Ved avstemninger teller en andel som en (1) stemme.  Ansatte som har barn i barnehagen har en (1) stemme pr. barn. Ansatte som har barn i barnehagen betaler ikke innskudd på kr 2000, men det tas sikkerhet i den ansattes lønn.

En andel tilbakebetales ved oppsigelse av barnehageplassen. Jf. vedtektene for barnehagen § 13. Dersom Stiftelsen må si opp plassen grunnet mislighold av innbetalinger utbetales andelen ved oppsigelsestidens utløp med fradrag for påløpt ikke innbetalt månedsbetaling.

Styrer forvalter og fører oversikt over innbetalte andeler. Alle andelshaverne har innsynsrett i regnskapene og i styrets møteprotokoll. Eventuell restverdi av innskuddet ved barnehagens opphør vil bli utbetalt til andelshaverne.

 

§ 4 VALG AV STYRE

4 styremedlemmer velges av og blant andelshaverne på det ordinære årsmøtet. Innløser ett styremedlem sin andel trer han/hun ut av styret. Hvis to (2) eller flere styremedlemmer trer ut må nye styremedlemmer velges på ekstraordinært andelshavermøte innen tre måneder. Det skal søkes å oppnå en jevn kjønnsfordeling i styret.

1 valgt representant for de ansatte og styrer i barnehagen deltar på styremøtene som observatører. Begge observatører har forslagsrett, informasjonsplikt og uttalelsesrett, men ikke stemmerett.

Styret kan velge å ha møter uten observatørene.

§ 5 PERSONALET

Den daglige drift forestås av styrer med godkjent barnehagelærerutdanning. Styrer rapporterer til Stiftelsens styre. Personalet vil være i henhold til Barnehageloven. Stiftelsens styre er de ansattes arbeidsgiver. Betingelsene m.h.t. ansettelse avtales skriftlig med styret. Stiftelsen er medlem av Private barnehagers landsforening (PBL); tariffavtalen regulerer de ansattes arbeidsforhold.

§ 6 OPPTAK AV BARN

Stiftelsens styre tar opp barna på bakgrunn av innstilling fra barnehagens styrer. Styrer er ansvarlig for kunngjøring om opptak av barn i barnehagen. Opptaket reguleres forøvrig av barnehagens vedtekter. Barnehagen deltar i samordna opptak for barnehagene i kommunen og det søkes om plass digitalt gjennom søknadsportalen i Trondheim kommune.

§ 7 BETALING

 Fra 01.08.05 innførte barnehagen makstakst og følger de lovpålagte takstene for barnehagebetaling. Betalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned og det blir sendt ut faktura med KID til hver enkelt familie. Betaling påløper fra plassen er disponibel til utløpet av oppsigelsestiden. Det er andelshavernes ansvar at betaling skjer i rett tid for de plasser de er tildelt. Ved for sen betaling har styret anledning til å ilegge ett straffegebyr. Dersom det ikke er betalt for opphold innen en måned etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gir styret de foresatte skriftlig beskjed om at barnet mister plassen dersom betaling ikke finner sted innen 14 dager. Ved gjentatt mislighold av månedsbetaling har styret anledning til å si opp plassen. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri. Andelshaverne plikter å utføre dugnad i henhold til gjeldende regler. Barnehagen har egne dugnadsregler som er fastsatt av samarbeidsutvalget ved barnehagen.

 

§ 8 BARNEHAGENS VEDTEKTER

Styret er ansvarlig for å utarbeide vedtekter for barnehagen.  Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av styret, andelshaverne eller barnehagens styrer, og skal godkjennes med simpelt flertall blant de frammøtte på årsmøtet.

 

 

§ 9 FORSIKRINGSANSVAR

Stiftelsens styre forplikter seg til å tegne forsikring for ulykker og skader som kan skje i barnehagen i åpningstiden. Styret forplikter seg også til å tegne de forsikringer som følger med et arbeidsgiveransvar. Stiftelsens medlemskap i PBL gir de ansatte de lovpålagte forsikringer arbeidsgiver plikter å gi dem.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Fastsettelse og endring av Stiftelsens vedtekter krever ¾ flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Ved vedtektsendringer må sakspapirer sendes til alle stemmeberettigede senest 14 dager før møtedato.

§ 11 UNDERSKRIFTER

Underskrifter (på dokumenter o.l.) på vegne av stiftelsen skal alltid gjøres av både formann og ett av styremedlemmene. Slik må en underskrift se ut for at den skal være gyldig:

For Stiftelsen Barnas Beste

(x)                                                             (x)

Styreformann                                 Styremedlem

§ 12 NEDLEGGELSE AV BARNEHAGEN

Ved eventuell nedleggelse av barnehagen skal overskuddet tilfalle Røde Kors eller en annen tilsvarende landsdekkende humanitær organisasjon.